Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę "Produkty" wg kryterium: Temat


Tytuł pełny :
Zarządzenie i Marketing : / red. nauk. Grzegorz Ostasz. kwartalnik
Autorzy :
Ostasz, Grzegorz
Wydawca :
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Rok wydania :
2010
Seria :
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis, z. 17, nr 2/2010 1234-3706 ;
Temat :
Konkurencyjność przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwa
Zarządzanie relacjami z klientem
Zarządzanie jakością
Zarządzanie
Human Resources Management
Marketing
Przedsiębiorstwo
Strategia marketingowa przedsiębiorstwa
Strategia marketingowa
Kryzys przedsiębiorstwa
Franchising
Franchising w Polsce
Analiza podaży
Podaż
Współpraca przedsiębiorstw
Zarządzanie w Polsce
Rozwój przedsiębiorstw
Rozwój przedsiębiorstw w Polsce
Wizerunek pracodawcy
Pracodawca
Pracodawcy
Pracodawca a pracownik
Cena
Jakość
Jakość produktu
Marka globalna
Lider
Liderzy
Efektywność
Efektywność zarządzania
Współczesne koncepcje zarządzania
Skuteczność zarządzania
E-promocja
Gospodarstwo agroturystyczne
Gospodarstwa agroturystyczne
System informatyczny zarządzania
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Wartość
Relacje rynkowe
Produkty żywnościowe
Promocja
Promocja miasta
Satysfakcja
Wizerunek miasta
Wiedza
Edukacja
Dekoniunktura
Zarządzanie relacjami
Przewaga konkurencyjna
Konkurencja
Lojalność klientów
Budowanie lojalności
Marketing lojalnościowy
Motywy lojalności klientów
Nowoczesne technologie
Komunikacja w organizacji
Organizacje pozarządowe
Organizacja pozarządowa
Kreowanie wizerunku
Polityk
Paradygmaty marketingu
Rynek międzynarodowy
Firma usługowa
Przedsiębiorczość
Przedsiębiorczość biznesowa
Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw
Konkurencyjność
Kompetencje pracowników
Outsourcing w przedsiębiorstwie
Outsourcing
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Subprodukt
Subprodukt handlowo-usługowy
Zarządzanie dynamiczne
Zarządzanie procesami
Zarządzanie dynamiczne procesami
Elastyczność organizacji
Zarządzanie firmą
Elastyczność
Strategiczne zarządzanie
Kryzys w marketingu
Ekologiczna koncepcja logistyki
Reklama w przedsiębiorstwie
Reklama
Marka
Marka produktu
Gospodarka światowa
Marketing partnerski
Sieci handlowe
Proces produkcji
Marketing społeczny
Corporate Social Responsibility
Cross-marketing
Podmioty rynkowe
Marketing szeptany
Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw
Wizerunek zawodowy
Pielęgniarki
Marketing mobilny
Aktywa rynkowe
Metoda refleksji strategicznej
Współpraca transgraniczna
Gospodarka turystyczna
Działalność marketingowa przedsiębiorstwa
Model Kano
Zarządzanie jakością w sektorze bankowym
Sektor bankowy
E-rozwój
Współczesna gospodarka
Szkoły wyższe
Rozwój społeczno-gospodarczy
Klient wewnętrzny
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Reklama zewnętrzna
Przedsiębiorstwo detaliczne
Innowacje strukturalne
Customer Relationship Management
CRM
Rynek business to business
Business-to-business
Kryzys globalny
Komunikacja marketingowa
Działania marketingowe
Zarządzanie wiedzą
Logistyka procesów produkcyjnych
Globalizacja
Internet
Marketing internetowy
Marketing narodowy
Teleologizm
Strategia organizacji pozarządowych
Relacje wirtualne
Instrumenty zarządzania
Funkcje organizowania
Fundusze europejskie
Fundusze Unii Europejskiej
Przedsiębiorstwo innowacyjne
Knowledge
Education
Politician
Image creation
Marketing paradigms
Market relations
Książka
Tytuł pełny :
Organizacja i Zarządzanie : podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : doskonalenie działalności organizacji : badania empiryczne, studia przypadków : organizowanie i kierowanie - aspekty teoretyczne / pod red. nauk. Beaty Hysy, Tomasza Owczarka
Autorzy :
Hysa, Beata
Owczarek, Tomasz
Wydawca :
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania :
2016
Seria :
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 97 1641-3466;
Temat :
Społeczna odpowiedzialność
Przedsiębiorstwa
Model zwinnego procesu innowacji produktowej
Decyzje
Podejmowanie decyzji
Konflikt
Współpraca
Doskonalenie działalności organizacji
Organizowanie
Kierowanie
Kompetencje
System premiowy
Lubelska Wyżyna IT
Branża informatyczna
Zarządzanie procesem zmian
Sieci dealerskie
Benchmarking
Publiczny zakład opieki zdrowotnej
Polityka równości szans
Grupy pracownicze
Outsourcing logistyczny
Efektywność przedsiębiorstwa
Problemy decyzyjne
System logistyczny
Sektor TSL
Zakupy internetowe
Innowacje
Spirolife
Konkurencyjność
Biopaliwa
Koszty stałe
Kopalnie
Efektywność
Przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej
Jakość
Usługi kurierskie
HRM
Kompetencje pracowników
Pracownik 50+
Usługi niematerialne
Przedsiębiorstwo energetyczne
Kadra kierownicza
S-D logic
Młodzież akademicka
Interesariusz
Podmiot leczniczy
Komercjalizacja
Szpital
Wolters Kluwer
System elektroenergetyczny
Menedżer
Kompetencje emocjonalne
Style kierowania
Inteligencja emocjonalna
Agrobiznes
System informacji logistycznej
Kapitał
Kapitał społeczny
Aktywność gospodarcza
Procesy decyzyjne
Rekrutacja pracowników
Interim management
Doskonalenie Biznesowe i Zawodowe
Zarządzanie odzyskiwaniem produktu
PRM
Odpady
Zarządzanie ciągłością działania
Doskonalenie
Wydatki publiczne
Ochrona zdrowia
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Książka
Tytuł pełny :
Organizacja i zarządzanie : podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : nowe produkty, innowacje, projekty : metody ilościowe i technologie informacyjne / pod red. nauk. Beaty Hysy, Tomasza Owczarka
Autorzy :
Hysa, Beata
Owczarek, Tomasz
Wydawca :
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania :
2016
Seria :
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 96 1641-3466;
Temat :
Odnawialne źródła energii
Ryzyko finansowe
Zarządzanie ryzykiem
Otwarte innowacje
Produkt
Innowacje
Projekty
Metody ilościowe
Technologie informacyjne
Zarządzanie procesem
Zarządzanie innowacjami
Rolnictwo
Marketing
Przemysł spożywczy
Crowdsourcing
Cyberprzestrzeń
Zachowania pracowników
Zarządzanie projektami
Metoda agile
Technologia
Znaki towarowe
Zarządzanie własnością intelektualną
MSP
Rozwój inteligentny
Energia elektryczna
Potencjał społeczny
Współpraca przedsiębiorstw
Interesariusze
Jakość
Metoda ekspercko-informatyczna
Metoda AHP
Systemy informatyczne
Ocena jakości
Usługi hotelarskie
Inwestycje drogowe
Sukces
Aktywność sejsmiczna
Funkcja Holdera
Strategie inwestycyjne
Górnictwo węglowe
Portfel optymalny
Portfel inwestycyjny
Strategia inwestycyjna
Spółki wzrostowe
Systemy zdrowotne
Metoda TOPSIS
Giełda
Kaskadowy model celowy
PWm
Price Waterfall model
Strategia cenowa
Głosowanie elektroniczne
Analityczny proces hierarchiczny
AHP
Przedsiębiorstwo górnicze
Strategie morfingu obiektów
Grafika komputerowa
Pasmowe kompresory dynamiki
Sieć neuronowa
Rozpoznawanie pisma
Sieci bezprzewodowe
Efektywność
Zakłady pracy chronionej
DEA
System EU ETS
Przedsiębiorstwo energetyczne
Modele przełącznikowe Markowa
Wizualizacja danych
Organizacja gospodarcza
Nauki o zarządzaniu
Potencjał
Pracownik naukowy
Mapa ryzyka
Ocena ryzyka
Książka
Tytuł pełny :
Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska / redakcja naukowa Małgorzata Stahl, Piotr Korzeniowski, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna
Wydawca :
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie :
Stan prawny na 1 października 2016 r
Rok wydania :
2017
Seria :
Monografie - Wolters Kluwer, 1897-4392
Temat :
Odnawialne źródła energii
Rozporządznie nieruchomością
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Zamówienia publiczne
Prawo administracyjne
Prawo ochrony środowiska
Administracja
Jednostki samorządu terytorialnego
System zarządzania
Systemy kontroli
Administracja publiczna
System ochrony brzegu morskiego
Ochrona środowiska morskiego
Dostęp do informacji
Organizacja społeczna
Konwencja z Aarhus
Umowy międzynarodowe
Planowanie
Normy
Planowanie przestrzenne
Złoża kopalin
Krematorium
Spopielanie zwłok
Utrzymanie obiektów budowlanych
Działanie rolnośrodowiskowoklimatyczne
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Stan wody na gruncie
Ochrona powietrza
Porozumienie klimatyczne
Smog
Bezpieczeństwo energetyczne Polski
Farmy fotowoltaiczne
Farmy wiatrowe
Poziom hałasu
Promieniowanie jonizujące
Gospodarowanie odpadami
Substancje chemiczne
Prawo o odpadach
Substancje SVHC
REACH
Produkty biobójcze
Ochrona przyrody
Prawo miejscowe
De lege lata
De lege ferenda
Natura
Parki narodowe
Ochrona własności
Usuwanie drzew i krzewów
Nieruchomości gminne
Lasy
Ochrona krajobrazu
Krajobrazowe wartości przyrodnicze
Krajobrazowe wartości kulturowe
Narzędzia ochrony krajobrazu
Zagospodarowanie przestrzenne
Instrumenty finansowo-prawne
Odpowiedzialność prawna
Książka
Tytuł pełny :
Polityka turystyczna / redaktor Aleksander Panasiuk
Autorzy :
Panasiuk, Aleksander
Wydawca :
Szczecin; Kopenhaga: Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania :
2005
Temat :
Polityka turystyczna
Turystyka
Rozwój turystyki
Makroekonomia
Organizacje międzynarodowe
Test koniunktury
Usługi turystyczne
Badania usług turystycznych
Swoboda działalności gospodarczej
Ustawa o usługach turystycznych
Prawo Unii Europejskiej
Turystyka zrównoważona
Zrównoważony rozwój
Politologia ekonomiczna
Prawa klientów
Prawa klientów biur podróży
Prawa gości hotelowych
Promocja produktu turystycznego
Zagraniczna turystyka przyjazdowa
Usługi hotelarskie
Polska Organizacja Turystyczna
Gospodarka turystyczna
Instrumenty promocji
Architektura sakralna
Samorząd lokalny
Dolina Baryczy
Park krajobrazowy 'Dolina Baryczy'
Park krajobrazowy
Samorząd terytorialny
Uzdrowiska
Zagospodarowanie turystyczne
Miejscowości uzdrowiskowe
Ekoturystyka
Tereny wiejskie
Rozwój miast
Turyści
Atrakcyjność turystyczna
strategia rozwoju turystyki
PHARE
Program PHARE
Euroregiony
Instrumenty polityki turystycznej
Imprezy masowe
Turystyka a przedsiębiorczość
System logistyczny
Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne-Bieszczady
Stowarzyszenie 'Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne-Bieszczady'
Fundusze strukturalne
Fundusze unijne
Turystyka wiejska
Marketing w turystyce
Mikroekonomia turystyki
Przedsiębiorstwo turystyczne
System informacji
System dystrybucji
Turystyka zakupowa
Gospodarstwo agroturystyczne
Lasy państwowe
Biuro podróży
Polityka promocyjna
Relacje z klientem
Śląska Izba Turystyki
Funkcje turystyki
Żegluga promowa
Ruch turystyczny
Sporty zimowe
Badania w turystyce
System informacji naukowej
Biblioteka
Ośrodek informacji naukowej
Placówka naukowo-badawcza
Kształcenie kadr dla branży turystycznej
Rynek pracy
Dział :
15.C
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies