Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ
Tytuł pozycji:

Rynek finansowy w erze zawirowań

Tytuł pełny :
Rynek finansowy w erze zawirowań / [red. naukowy Karpuś Piotr, red. naukowa Więcławski Jerzy, red. naukowy Więcławski Jerzy]
Autorzy :
Karpuś, Piotr
Więcławski, Jerzy
Wydawca :
Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania :
2009
Opis fizyczny :
799 s. : rys., tab., wykr., schem. 24 cm
ISBN :
9788322730577
Uwagi :
1. Wstęp Część I. Kryzys rynków finansowych SOLARZ Jan Krzysztof, Rynek finansowy. Amortyzator czy generator zaburzeń? KARPUŚ Piotr, Oddziaływanie zawirowań sfery finansowej na sferę realną DYLEWSKI Marek, SOPOĆKO Krzysztof, Interwencja państwa na rynkach finansowych - alternatywa czy konieczność PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA Wiesława, Działanie NBP i polityki pieniężnej w warunkach kryzysu finansowego PYKA Irena, Dylemat alokacji kapitału bankowego w warunkach międzynarodowego kryzysu finansowego OSTALECKA Agnieszka, Działania europejskiego banku centralnego w odpowiedzi na kryzys płynności na rynkach finansowych KOWALIK Paweł, Wpływ kryzysu amerykańskiego na wybrane kraje europejskie JUREK Michał, MARSZAŁEK Paweł, Banki centralne krajó wysoko rozwiniętych podczas kryzysu finansowego WIŚNIEWSKI Jacek, Wpływ światowego kryzysu finansowego 2007-2008 na akcję kredytową w Polsce - wstępna ocena LENCZEWSKI MARTINS Carlos Jorge, Polityka pieniężna, pułapka płynnści a zjawisko ujemnych stóp procentowych na przykładzie Stanów Zjednoczonych ZIĘTEK -KWAŚNIEWSKA Katarzyna, Behawioralne ujęcie baniek spekulacyjnych na rynku papierów wartościowych SARNIK-SAWICKA Aneta, Znaczenie ocen ratingowych dla stabilnego funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych Część II. Rynki kapitałowe w dobie kryzysu SZOPA Andrzej, Między ryzykiem a stopą zwrotu. Nowe instrumenty finansowe CZECHOWSKA Iwona D., Instrumenty dłużne a stabilność rynku finansowego DĘBSKI Wiesław, GRODECKA Agnieszka, Polskie fundusze inwestycyjne w okresie bessy na przykładzie funduszy akcyjnych i obligacyjnych - zagrożenie czy szansa na dalssy rowzój? KUCHARSKI Adam, Badanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych w przededniu kryzysu MIZIOŁEK Tomasz, Wpływ kryzysu finansowego na rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce TRIPPNER Paweł, Rynek funduszy inwestycyjnych - analiza zmian KONDRAKIEWICZ Teresa, Nowe podmioty na rynku funduszy inwestycyjnych w warunkach kryzysu GABRYELCZYK Katarzyna, TRUSZKOWSKI Jacek, Fundusze managed futures jako przykład strategii funduszy hedgingowych DAWIDOWICZ Dawid, Tracking error funduszy inwestycyjnych akcji polskich w okresie dekoniunktury KRAWIEC Wojciech, Zmiany w zakresie pośrednictwa i doradztwa w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych WIDZ Ewa, Realizacja funkcji mobilizacji i alokacji kapitału przez rynek newconnect w warunkach kryzysu finansowego ZASĘPA Piotr, Perspektywy rynku venture capital/private equity w czasach kryzysu BABCZUK Arkadiusz, Przesłanki niedorozwoju rynku obligacji komunalnych w Polsce ANTKIEWICZ Sławomir, Instrumenty pochodne na giełdach Chińskiej Republiki Ludowej KRÓLIK-KOŁTUNIK Katarzyna, Rynek opcji na Korea Exchange 2. MAMCARZ Henryk, Strukturyzowane produkty finansowe: Odwrotne obligacje zamienne i certyfikaty dyskontowe. Analiza porównawcza DZIAWGO Ewa, Opcje złożone - własności i zastosowanie 3. KICIA Mariusz, 'Toksyczne' opcje walutowe w Polsce: skutek nieracjonalnych oczekiwań czy minimalizacja kosztów zabezpieczenia? MAMCARZ Katarzyna, Wykup akcji jako instrument komunikacji spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie z inwestorami JÓŹWICKI Rafał, Baza i lop jako wskaźniki rynku terminowego GWP LIPIEC Remigiusz, Mozliwości prognostyczne modelu Nelsona-Siegela KOSTERNA Urszula, Nowy wymiar 'jazdy na gaę' (free riding) na jednolitym rynku finansowym Unii Europejskiej STARCZEWSKA Agnieszka, Wpływ systemu finansowego na strukturę oszczędności gospodarstw domowych Część II. Bankowość i ubezpieczenia w dobie kryzysu ANCYPAROWICZ Grażyna, Polski sektor bankowy na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej MARCINKOWSKA Monika, Określanie zapotrzebowania banku na fundusze własne PÓŁTORAK Bogusław, Wykorzystanie sekurytyzacji dla interwencji w utrzymaniu płynnosci rynku kredytowego STANISŁAWISZYN Piotr, STARCZEWSKI Paweł, Ogłaszanie stanowisk przewodniczącego i członków rady polityki pieniężnej - aspekt prawny MENTEL Grzegorz, STĘPIEŃ Kinga, Ocena sytuacji banków giełdowych w ujęciu klasycznych metod pomiaru ryzyka rynkowego GALBARCZYK Tamara Anna, Banki spółdzielcze w Polsce po roku 2000 JANOWICZ-LOMOTT Marietta, Wpływ kryzysu na światowych rynkach finansowych na polskie zakłady ubezpieczeń MIKLASZEWSKA Ewa, MIKOŁAJCZYK Katarzyna, Źródła efektywności i ryzyka banków w świetle analizy modelowej SZABŁOWSKA Ewa, MARCINKOWSKA Monika, Rola agencji ratingowych w procesie sekurytyzacji BUSZKO Michał, Sekurytyzacja syntetyczna oraz syntetyczne produkty CDO STOLA Emilia, Rozwój rynku kredytów konsumenckich a poziom budżetów gospodarstw domowych na przykładzie Polski SOLARZ Małgorzata, Korzysci i zagrożenia wynikające z realizacji programu 'Rodzina na swoim' ZAJKOWSKI Robert, Składowe kosztów zadłużenia a ustawa o kredycie konsumenckim KALASIŃSKA Magdalena, Produkty hipoteczne jako podstawowe źródło finansowania nieruchomości KOCHANIAK Katarzyna, Zmienność stóp procentowych NBP a wartość kredytów i pożyczek w bankach BEDNARCZYK Teresa H., Globalny kryzys finansowy a wartość lokat i wyniki finansowe polskich ubezpieczycieli ROSA Anna, Rynek bezgotówkowych instrumentów płatniczych w Polsce i w Unii Europejskiej KUREK Robert, Ubezpieczenia wzajemne jako forma sprzedaży mikroubezpieczeń SORDYL Grażyna, NIŻNIK Joanna, Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia LAMENT Marzanna, Polityka rachunkowości zakładu ubezpieczeń jako element stabilności finansowej POTERAJ Jarosław, Systemy emerytalne w Europie - Mołdawia Część IV. Finanse przedsiębiorstw w warunkach kryzysu WYPYCH Mirosław, Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na zmiany w strukturze aktywów finansowych sektorów instytucjonalnych FILIPIAK Beata, Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce przez fundusze pożyczkowe KRAJEWSKI Mirosław, Kierunki budowy systemu wczesnego ostrzegania w aspekcie kondycji finansowej przedsiębiorstwa PORADA-ROCHOŃ Małgorzata, Kryzys w polskich i amerykańskich przedsiębiorstwach - przyczyny i skutki STARZYŃSKI Wacław, DOBROWOLSKA Bogusława, WIKTOROWICZ Justyna, Ocena alternatywnych rozwiązań opodatkowania gospodarstw domowych w Polsce podatkami konsumpcyjnymi - analizy symulacyjne NOSOWSKI Adam, Procesowe aspekty kontroli zgodności w instytucjach finansowych ŁĘKAWA Zofia, Procedura oceny wiarygodności ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego - zarys koncepcji RÓŻAŃSKI Jerzy, Udział regionu łódzkiego w kształtowaniu napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski KORZENIOWSKA Anna, Atrakcyjność lokalizacji offshoringu w Polsce WROŃSKA Elżbieta Maria, Modele polityki dywidend formułowane dla warunków pełnej informacji w opini menedżerów finansowych KOWERSKI Mieczysław, Modele decyzji dywidendowych na rozwiniętych rynkach kapitałowych PASTUSIAK Radosław, Alternatywne metody w ocenie 4. efektywności inwestycji: model dwumianowy oraz drzewo decyzyjne LIS Tomasz, Wpływ wyceny wahań kursów walut na obraz sytuacji finansowej jednostki FOLWARSKI Mateusz, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa - MŚP w Polsce a modele amerykańskie ZAWADZKA Danuta, Rynkowe indeksy ryzyka wzajemnych rozliczeń pieniężnych przedsiębiorstw DASZYŃSKA-ŻYGADŁO Karolina, SŁOŃSKI Tomasz, Wpływ trudności finansowych na podtrzymywaną stopę wzrostu spółek deweloperskich PISULA Tomasz, Ocena ryzyka upadłości dla polskich spółek giełdowych z sektora paliwowo-energetycznego KWIEDOROWICZ Małgorzata, Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej KUROWSKA Maria, Innowacje a rozwój MŚP KAŹMIERSKA-JÓŹWIAK Bogna, MARSZAŁEK Jakub, Badanie skłonności do zadłużania spółek sektora informatycznego notowanych na GWP w Warszawie WAWRZYNIAK Dariusz, Wybrane problemy finansowania zarządzania ryzykiem informatycznym CZARECKI Jacek, Umowa faktoringu w prawodawstwie polskim GRZELAK Maria, Finanse wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich MĄDRA Magdalena, Możliwość pozyskania kapitału obcego z rynku finansowego jednostek gospodarczych sektora rolniczego SUSMARSKI Sebastian, Realizacja celów specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w kontekście kryzysu na runkach finansowych na przykładzie pomorskiej SSE
Temat :
Rynek finansowy
Kryzys rynku finansowego
NBP
Polityka pieniężna
Kryzys finansowy
Europejski Bank Centralny
Rynek papierów wartościowych
Rynek kapitałowy
Stopa zwrotu
Instrumenty dłużne
Rynek funduszy inwestycyjnych
Fundusze hedgingowe
Tracking error
Venture capital
Private equity
Obligacje komunalne
Instrumenty pochodne
Ubezpieczenia
Fundusze własne
Płynność rynku
Rada Polityki Pieniężnej
Banki giełdowe
Zakłady ubezpieczeniowe
Sekurytyzacja
Kredyt konsumencki
Rodzina na swoim
Nieruchomości
Stopy procentowe
Globalny kryzys finansowy
Lokaty
Instrumenty płatnicze
Mikroubezpieczenia
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
System ochrony zdrowia
System emerytalny
Aktywa finansowe
Fundusze pożyczkowe
System wczesnego ostrzegania
Kondycja finansowa przedsiębiorstwa
Kryzys w przedsiębiorstwie
Podatki konsumpcyjne
Jednostki samorządu terytorialnego
Inwestycje zagraniczne w Polsce
Offshoring w Polsce
Polityka dywidend
Efektywność inwestycji
Kursy walut
Upadłość przedsiębiorstwa
MSP
Spółka giełdowa
Ryzyko informatyczne
Umowa faktoringu
Kapitał obcy
Strefy ekonomiczne
Agencja ratingowa
Bankowość
Budżet domowy
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Ocena efektywności inwestycji
Bank spółdzielczy
Finanse przedsiębiorstw
Książka
LDR   11532nam#a2200949#i#4500
001   3683100131518
003   CHORZ WSB
005   20200629203525.6
008   140303s2009####pl#||||gr||||#00|#0#pol#d
020   %a 9788322730577
035   %a (CHO)53093
040   %a WSB_Cho %c WSB_Cho %e PNN
100 1  %a Karpuś, Piotr
245 1 0 %a Rynek finansowy w erze zawirowań / %c [red. naukowy Karpuś Piotr, red. naukowa Więcławski Jerzy, red. naukowy Więcławski Jerzy]
260 #  %a Lublin %b Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej %c 2009
300   %a 799 s. : rys., tab., wykr., schem. %c 24 cm
500   %a 1. Wstęp Część I. Kryzys rynków finansowych SOLARZ Jan Krzysztof, Rynek finansowy. Amortyzator czy generator zaburzeń? KARPUŚ Piotr, Oddziaływanie zawirowań sfery finansowej na sferę realną DYLEWSKI Marek, SOPOĆKO Krzysztof, Interwencja państwa na rynkach finansowych - alternatywa czy konieczność PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA Wiesława, Działanie NBP i polityki pieniężnej w warunkach kryzysu finansowego PYKA Irena, Dylemat alokacji kapitału bankowego w warunkach międzynarodowego kryzysu finansowego OSTALECKA Agnieszka, Działania europejskiego banku centralnego w odpowiedzi na kryzys płynności na rynkach finansowych KOWALIK Paweł, Wpływ kryzysu amerykańskiego na wybrane kraje europejskie JUREK Michał, MARSZAŁEK Paweł, Banki centralne krajó wysoko rozwiniętych podczas kryzysu finansowego WIŚNIEWSKI Jacek, Wpływ światowego kryzysu finansowego 2007-2008 na akcję kredytową w Polsce - wstępna ocena LENCZEWSKI MARTINS Carlos Jorge, Polityka pieniężna, pułapka płynnści a zjawisko ujemnych stóp procentowych na przykładzie Stanów Zjednoczonych ZIĘTEK -KWAŚNIEWSKA Katarzyna, Behawioralne ujęcie baniek spekulacyjnych na rynku papierów wartościowych SARNIK-SAWICKA Aneta, Znaczenie ocen ratingowych dla stabilnego funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych Część II. Rynki kapitałowe w dobie kryzysu SZOPA Andrzej, Między ryzykiem a stopą zwrotu. Nowe instrumenty finansowe CZECHOWSKA Iwona D., Instrumenty dłużne a stabilność rynku finansowego DĘBSKI Wiesław, GRODECKA Agnieszka, Polskie fundusze inwestycyjne w okresie bessy na przykładzie funduszy akcyjnych i obligacyjnych - zagrożenie czy szansa na dalssy rowzój? KUCHARSKI Adam, Badanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych w przededniu kryzysu MIZIOŁEK Tomasz, Wpływ kryzysu finansowego na rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce TRIPPNER Paweł, Rynek funduszy inwestycyjnych - analiza zmian KONDRAKIEWICZ Teresa, Nowe podmioty na rynku funduszy inwestycyjnych w warunkach kryzysu GABRYELCZYK Katarzyna, TRUSZKOWSKI Jacek, Fundusze managed futures jako przykład strategii funduszy hedgingowych DAWIDOWICZ Dawid, Tracking error funduszy inwestycyjnych akcji polskich w okresie dekoniunktury KRAWIEC Wojciech, Zmiany w zakresie pośrednictwa i doradztwa w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych WIDZ Ewa, Realizacja funkcji mobilizacji i alokacji kapitału przez rynek newconnect w warunkach kryzysu finansowego ZASĘPA Piotr, Perspektywy rynku venture capital/private equity w czasach kryzysu BABCZUK Arkadiusz, Przesłanki niedorozwoju rynku obligacji komunalnych w Polsce ANTKIEWICZ Sławomir, Instrumenty pochodne na giełdach Chińskiej Republiki Ludowej KRÓLIK-KOŁTUNIK Katarzyna, Rynek opcji na Korea Exchange
2. MAMCARZ Henryk, Strukturyzowane produkty finansowe: Odwrotne obligacje zamienne i certyfikaty dyskontowe. Analiza porównawcza DZIAWGO Ewa, Opcje złożone - własności i zastosowanie
3. KICIA Mariusz, 'Toksyczne' opcje walutowe w Polsce: skutek nieracjonalnych oczekiwań czy minimalizacja kosztów zabezpieczenia? MAMCARZ Katarzyna, Wykup akcji jako instrument komunikacji spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie z inwestorami JÓŹWICKI Rafał, Baza i lop jako wskaźniki rynku terminowego GWP LIPIEC Remigiusz, Mozliwości prognostyczne modelu Nelsona-Siegela KOSTERNA Urszula, Nowy wymiar 'jazdy na gaę' (free riding) na jednolitym rynku finansowym Unii Europejskiej STARCZEWSKA Agnieszka, Wpływ systemu finansowego na strukturę oszczędności gospodarstw domowych Część II. Bankowość i ubezpieczenia w dobie kryzysu ANCYPAROWICZ Grażyna, Polski sektor bankowy na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej MARCINKOWSKA Monika, Określanie zapotrzebowania banku na fundusze własne PÓŁTORAK Bogusław, Wykorzystanie sekurytyzacji dla interwencji w utrzymaniu płynnosci rynku kredytowego STANISŁAWISZYN Piotr, STARCZEWSKI Paweł, Ogłaszanie stanowisk przewodniczącego i członków rady polityki pieniężnej - aspekt prawny MENTEL Grzegorz, STĘPIEŃ Kinga, Ocena sytuacji banków giełdowych w ujęciu klasycznych metod pomiaru ryzyka rynkowego GALBARCZYK Tamara Anna, Banki spółdzielcze w Polsce po roku 2000 JANOWICZ-LOMOTT Marietta, Wpływ kryzysu na światowych rynkach finansowych na polskie zakłady ubezpieczeń MIKLASZEWSKA Ewa, MIKOŁAJCZYK Katarzyna, Źródła efektywności i ryzyka banków w świetle analizy modelowej SZABŁOWSKA Ewa, MARCINKOWSKA Monika, Rola agencji ratingowych w procesie sekurytyzacji BUSZKO Michał, Sekurytyzacja syntetyczna oraz syntetyczne produkty CDO STOLA Emilia, Rozwój rynku kredytów konsumenckich a poziom budżetów gospodarstw domowych na przykładzie Polski SOLARZ Małgorzata, Korzysci i zagrożenia wynikające z realizacji programu 'Rodzina na swoim' ZAJKOWSKI Robert, Składowe kosztów zadłużenia a ustawa o kredycie konsumenckim KALASIŃSKA Magdalena, Produkty hipoteczne jako podstawowe źródło finansowania nieruchomości KOCHANIAK Katarzyna, Zmienność stóp procentowych NBP a wartość kredytów i pożyczek w bankach BEDNARCZYK Teresa H., Globalny kryzys finansowy a wartość lokat i wyniki finansowe polskich ubezpieczycieli ROSA Anna, Rynek bezgotówkowych instrumentów płatniczych w Polsce i w Unii Europejskiej KUREK Robert, Ubezpieczenia wzajemne jako forma sprzedaży mikroubezpieczeń SORDYL Grażyna, NIŻNIK Joanna, Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia LAMENT Marzanna, Polityka rachunkowości zakładu ubezpieczeń jako element stabilności finansowej POTERAJ Jarosław, Systemy emerytalne w Europie - Mołdawia Część IV. Finanse przedsiębiorstw w warunkach kryzysu WYPYCH Mirosław, Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na zmiany w strukturze aktywów finansowych sektorów instytucjonalnych FILIPIAK Beata, Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce przez fundusze pożyczkowe KRAJEWSKI Mirosław, Kierunki budowy systemu wczesnego ostrzegania w aspekcie kondycji finansowej przedsiębiorstwa PORADA-ROCHOŃ Małgorzata, Kryzys w polskich i amerykańskich przedsiębiorstwach - przyczyny i skutki STARZYŃSKI Wacław, DOBROWOLSKA Bogusława, WIKTOROWICZ Justyna, Ocena alternatywnych rozwiązań opodatkowania gospodarstw domowych w Polsce podatkami konsumpcyjnymi - analizy symulacyjne NOSOWSKI Adam, Procesowe aspekty kontroli zgodności w instytucjach finansowych ŁĘKAWA Zofia, Procedura oceny wiarygodności ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego - zarys koncepcji RÓŻAŃSKI Jerzy, Udział regionu łódzkiego w kształtowaniu napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski KORZENIOWSKA Anna, Atrakcyjność lokalizacji offshoringu w Polsce WROŃSKA Elżbieta Maria, Modele polityki dywidend formułowane dla warunków pełnej informacji w opini menedżerów finansowych KOWERSKI Mieczysław, Modele decyzji dywidendowych na rozwiniętych rynkach kapitałowych PASTUSIAK Radosław, Alternatywne metody w ocenie
4. efektywności inwestycji: model dwumianowy oraz drzewo decyzyjne LIS Tomasz, Wpływ wyceny wahań kursów walut na obraz sytuacji finansowej jednostki FOLWARSKI Mateusz, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa - MŚP w Polsce a modele amerykańskie ZAWADZKA Danuta, Rynkowe indeksy ryzyka wzajemnych rozliczeń pieniężnych przedsiębiorstw DASZYŃSKA-ŻYGADŁO Karolina, SŁOŃSKI Tomasz, Wpływ trudności finansowych na podtrzymywaną stopę wzrostu spółek deweloperskich PISULA Tomasz, Ocena ryzyka upadłości dla polskich spółek giełdowych z sektora paliwowo-energetycznego KWIEDOROWICZ Małgorzata, Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej KUROWSKA Maria, Innowacje a rozwój MŚP KAŹMIERSKA-JÓŹWIAK Bogna, MARSZAŁEK Jakub, Badanie skłonności do zadłużania spółek sektora informatycznego notowanych na GWP w Warszawie WAWRZYNIAK Dariusz, Wybrane problemy finansowania zarządzania ryzykiem informatycznym CZARECKI Jacek, Umowa faktoringu w prawodawstwie polskim GRZELAK Maria, Finanse wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich MĄDRA Magdalena, Możliwość pozyskania kapitału obcego z rynku finansowego jednostek gospodarczych sektora rolniczego SUSMARSKI Sebastian, Realizacja celów specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w kontekście kryzysu na runkach finansowych na przykładzie pomorskiej SSE
650  9 %a Rynek finansowy
650  9 %a Kryzys rynku finansowego
650  9 %a NBP
650  9 %a Polityka pieniężna
650  9 %a Kryzys finansowy
650  9 %a Europejski Bank Centralny
650  9 %a Rynek papierów wartościowych
650  9 %a Rynek kapitałowy
650  9 %a Stopa zwrotu
650  9 %a Instrumenty dłużne
650  9 %a Rynek funduszy inwestycyjnych
650  9 %a Fundusze hedgingowe
650  9 %a Tracking error
650  9 %a Venture capital
650  9 %a Private equity
650  9 %a Obligacje komunalne
650  9 %a Instrumenty pochodne
650  9 %a Ubezpieczenia
650  9 %a Fundusze własne
650  9 %a Płynność rynku
650  9 %a Rada Polityki Pieniężnej
650  9 %a Banki giełdowe
650  9 %a Zakłady ubezpieczeniowe
650  9 %a Sekurytyzacja
650  9 %a Kredyt konsumencki
650  9 %a Rodzina na swoim
650  9 %a Nieruchomości
650  9 %a Stopy procentowe
650  9 %a Globalny kryzys finansowy
650  9 %a Lokaty
650  9 %a Instrumenty płatnicze
650  9 %a Mikroubezpieczenia
650  9 %a Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
650  9 %a System ochrony zdrowia
650  9 %a System emerytalny
650  9 %a Aktywa finansowe
650  9 %a Fundusze pożyczkowe
650  9 %a System wczesnego ostrzegania
650  9 %a Kondycja finansowa przedsiębiorstwa
650  9 %a Kryzys w przedsiębiorstwie
650  9 %a Podatki konsumpcyjne
650  9 %a Jednostki samorządu terytorialnego
650  9 %a Inwestycje zagraniczne w Polsce
650  9 %a Offshoring w Polsce
650  9 %a Polityka dywidend
650  9 %a Efektywność inwestycji
650  9 %a Kursy walut
650  9 %a Upadłość przedsiębiorstwa
650  9 %a MSP
650  9 %a Spółka giełdowa
650  9 %a Ryzyko informatyczne
650  9 %a Umowa faktoringu
650  9 %a Kapitał obcy
650  9 %a Strefy ekonomiczne
650  9 %a Agencja ratingowa
650  9 %a Bankowość
650  9 %a Budżet domowy
650  9 %a Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
650  9 %a Ocena efektywności inwestycji
650  9 %a Bank spółdzielczy
650  9 %a Finanse przedsiębiorstw
700 1  %a Więcławski, Jerzy
856 4 0 %u https://prolib.chorzow.wsb.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo_ropis.p?IDRek=3683100131518 %z Rekord w katalogu OPAC biblioteki %9 LinkOPAC
920   %a 978-83-227-3057-7
999   %b prolib (08/06/2020) %y 2009 %c prolib (29/06/2020 ; 650) 


Dokumenty przeznaczone do wypożyczenia

Położenie :
Wypożyczalnia W 07.0
Nr inwentarza :
851 27610
Obsługiwane agendy :
Wyświetl listę

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies